Accessibility Tools

ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิสอบ
คัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์ (เลขที่ 063)
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


                    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำหน่วยงานของมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์ (เลขที่ 063)สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ฉบับวงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นั้น
                    บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงขอประกาศราชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) ตามวัน เวลา และ สถานที่สอบคัดเลือก ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

รายละเอียด
  แบบสอบถามข้อมูลผู้เข้าสอบคัดเลือก ตามมาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ที่มา : งานบริหารบุคคล