Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย


                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
                    อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการบริหารงานบุคลากรของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
                    1. ชื่อตำแหน่ง ขอบข่ายภาระหน้าที่ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
                        1.1 ประเภทตำแหน่งวิชาการ ระดับอาจารย์ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
                              ขอบข่ายภาระหน้าที่ของตำแหน่ง
                              1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
                              2. จัดกิจกรรมเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
                              3. เป็นที่ปรึกษาด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษา
                              4. ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด
                              5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานมอบหมาย
                        1.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ)

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล