Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) (ครั้งที่ 3/2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
(ครั้งที่ 3/2564)

ตำแหน่งนิติกร ปฏิบัติการ

                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) (ครั้งที่ 3/2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
                    1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
                    1.1 ประเภทตำแหน่งทั่วไป ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
                          - งานวินัยและนิติการ ประจำสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา
                    ขอบข่ายภาระหน้าที่ของตำแหน่ง
                    1. ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ประจำแต่ละหน่วยงานที่สังกัด
                    2. ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด
                    3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานมอบหมาย

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล