Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 2/2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน)
(ครั้งที่ 2/2564)


                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 2/2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมจำนวนทั้งสิ้น 12 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
                    1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
                    1.1 ชื่อตำแหน่งวิชาการ ระดับ อาจารย์ จำนวน 8 อัตรา
                          - ประจำคณะครุศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
                          - ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
                          - ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
                          - ประจำคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 2 อัตรา
                    1.2 ประเภทตำแหน่งทั่วไป ระดับปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
                          - ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์
                          - ประจำคณะวิทยการจัดการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
                          - ประจำวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
                          - ประจำสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล