Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ 2/2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ 2/2564)


                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแผนสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
                    1. ชื่อกลุ่มงานตำแหน่ง
                    1.1 ประเภทตำแหน่งกลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
                          - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
                          - คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
                          - วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
                    รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

รายละเอียด



  ที่มา : งานบริหารบุคคล