Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ ครั้งที่ 4/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้
ครั้งที่ 4/2564


                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
                    - ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล