Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 2/2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
(สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓)

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓) จำนวน ๙ อัตรา ฉบับลงวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น
                    บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

รายละเอียด
บัญชีแนบท้ายผู้มาสมัคร
มาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
สำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

 

 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล