Accessibility Tools

ประกาศคณะวิทยาการผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฯ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1


                    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้มีประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 3 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการคัดเลือกดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
                   ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก(ผ่านการคัดเลือก) ประเภทนักศึกษา,ประเภทบัณฑิตจบใหม่และประเภทประชาชน มารายงานตัววันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
                   หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือก(ผ่านการคัดเลือก) ไม่มารายงานตัวตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียด



  ที่มา : คณะวิทยาการจัดการ