Accessibility Tools

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานฯ สังกัดงานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
สังกัดงานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) สังกัดงานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการคัดเลือกดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
                   ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก(ผ่านการคัดเลือก) มารายงานตัวและปฐมนิเทศในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจันทร์กระพ้อ ชั้น 4 อาคารอำนวยการ
                   หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือก(ผ่านการคัดเลือก) ไม่มารายงานตัวตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Mcru 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

 
 

  ที่มา : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ/โครงการสหกิจศึกษา