Accessibility Tools

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ครั้งที่ 1/2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดงานบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และความปลอดภัย
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (ครั้งที่ 1/2564)

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 1/2564) ฉบับลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฎผลการสอบคัดเลือกดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
                    ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน ณ งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภายในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล