Accessibility Tools

ประกาศคณะวิทยาการรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฯ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1


                    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้มีประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 3 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัคร คัดเลือก ประกาศผลฯ ไปเรียบร้อยแล้ว นั้น ยังมีบางตำแหน่งในบางพื้นที่ ที่ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
                    ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 รวมจำนวนทั้งสิ้น 8 อัตรา บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะวิทยาการจัดการ หาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงขอประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

รายละเอียด  ที่มา : คณะวิทยาการจัดการ