Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฯ สังกัดงานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) สังกัดงานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ

                    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 3 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัคร คัดเลือก ประกาศผลฯ ไปเรียบร้อยแล้ว นั้น ยังมีบางตำแหน่งในบางพื้นที่ ที่ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

                    ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) สังกัดงานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลบ้านบึง และปฏิบัติงานครูอาสาสอนภายใต้โครงการการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ที่มีปัญหาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย รวมจำนวนทั้งสิ้น 8 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด
รายละเอียดขอบเขตหน้าที่และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้รับจ้างเหมาปฏิบัติงาน
  สมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์  ระบบเปิดรับสมัคร 17-28 มีนาคม 2564 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Mcru 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

 
 

  ที่มา : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ/โครงการสหกิจศึกษา