Accessibility Tools

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฯ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 3

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 3

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 3 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการคัดเลือกดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
                    ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก(ผ่านการคัดเลือก) ประเภทนักศึกษา, ประเภทบัณฑิตจบใหม่ และประเภทประชาชน มารายงานตัวและปฐมนิเทศ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์
                    หากว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือก(ผ่านการคัดเลือก) ไม่มารายงานตัวตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียด
  รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก(ผ่านการคัดเลือก) รอบ 3
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Mcru 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

 
 

  ที่มา : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ/โครงการสหกิจศึกษา