ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 1/2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน)
(ครั้งที่ 1/2564)


                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 1/2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมจำนวนทั้งสิ้น 13 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

                    1.1 ชื่อตำแหน่งวิชาการ ระดับ อาจารย์ จำนวน 10 อัตรา
                          - ประจำคณะครุศาสตร์  จำนวน 4 อัตรา
                          - ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน  2  อัตรา
                          - ประจำคณะวิทยาการจัดการ  จำนวน  2  อัตรา
                          - ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จำนวน  1  อัตรา
                          - ประจำวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย  จำนวน  1  อัตรา

                    1.2 ประเภทตำแหน่งทั่วไป ระดับปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
                          - ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน  2  อัตรา
                          - ประจำวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย  จำนวน  1  อัตรา

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล