Accessibility Tools

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 5/2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดงานบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และรักษาความปลอดภัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ตำแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ครั้งที่ 5/2563)


                    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 5/2563) ฉบับลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 นั้น สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการสอบคัดเลือกดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
                    ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างและเรื่องปฏิบัติงาน ณ งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์


รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล