Accessibility Tools

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา
สังกัด งานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และรักษาความปลอดภัย สำนักงานอธิการบดี


                    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 1 อัตรา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
                    ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างและเรื่องปฏิบัติงาน ณ งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์


รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล