Accessibility Tools

ประกาศการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 5/2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 5/2563)

                    ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศเรื่อง  เลื่อนการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 5/2563) ฉบับลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  มีการขยายขอบเขตการแพร่ระบดของโรคออกไปในหลายพื้นที่ นั้น
                    บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้กำหนดวัด เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และแนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดสอบ  เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงประกาศการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 5/2563) ดังนี้

รายละเอียด

แบบสอบถามข้อมูลผู้เข้าสอบคัดเลือกตามมาตราการในการเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019
 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล