Accessibility Tools

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ (ครั้งที่ 2/2563) สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ (ครั้งที่ 2/2563)
สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


                    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากร สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 2/2563) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 โดยมีประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ครั้งที่ 2/2563) ฉบับลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และต่อมาได้ประกาศให้มีการสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ครั้งที่ 2/2563) ฉบับลงวันที่ 20 มกราคม 2564 เพื่อดำเนินการต่อให้มีความเรียบร้อย นั้น
                    บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการทดสอบความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถหรือทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ
                    ขอให้ผู้มีรายชื่อสอบคัดเลือกได้ มารายงานตัวในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เพื่อทำสัญญาจ้าง ณ งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึ และให้เริ่มปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 หากไม่มารายงานตัวในวันดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล