Accessibility Tools

ประกาศสอบคัดเลือกบุคลากรสังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ครั้งที่ 2/2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคลากรสังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ครั้งที่ 2/2563)

                    ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศเรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ครั้งที่ 2/2563) ฉบับลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการขยายขอบเขตการแพร่ระบาดของโรคออกไปในหลายพื้นที่ นั้น
                    บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก  และแนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดสอบ เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) จึงประกาศการสอบคัดเลือกบุคลากรสังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ครั้งที่ 2/2563) ดังนี้

รายละเอียด
   

 
 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล