Accessibility Tools

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครและสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ลงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. 2563 นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ปรากฎผลการคัดเลือกดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
                    ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (สอบคัดเลือกได้) มารายงานตัว ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด ดังนี้
                        1. ประเภทนักศึกษา วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

                        2. ประเภทบัณฑิตจบใหม่ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
                            เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์  (สังกัดคณะครุศาสตร์, สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสังกัดวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย)            
                            เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ (สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา, สังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสังกัดสำนักงานอธิการบดี)

                        3. ประเภทประชาชน วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

                    หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (สอบคัดเลือกได้) ไม่มารายงานตัวตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
หมายเหตุ
1. ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (สอบคัดเลือกได้) จัดเตรียมเอกสารรายงานตัวให้ครบถ้วน(ตามเอกสารแนบท้าย) รวมถึงสวมใส่หน้ากากอนามัยและปฏิบัติตนตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) อย่างเคร่งครัด
              2. ให้ผู้ที่รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

รายละเอียด
เอกสารประกอบการจัดทำข้อตกลงการจ้าง
  ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หรือ www.jobmcru.com
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Mcru 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

 
 

  ที่มา : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ/โครงการสหกิจศึกษา