Accessibility Tools

ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ครั้งที่ 2/2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ครั้งที่ 2/2563)

                    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรสังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ครั้งที่ 2/2563) ฉบับลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยในประกาศได้ระบุให้มีการสอบความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน, ความรู้ความสามารถหรือทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ในวันที่ 7 มกราคม 2564 นั้น
                    สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) มีการขยายขอบเขตการแพร่ระบาดของโรคออกไปในหลายพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนดแห่งราชกิจจานุเบกษา วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564 ซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงแจ้งเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคลากรดังกล่าวออกไปจนกว่าจะสถานการณ์จะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศให้ทราบกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแก่ผู้มีสิทธิสอบให้ทราบอีกครั้ง

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล