Accessibility Tools

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลการคัดเลือกและวันรายงานตัวบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันประกาศผลการคัดเลือกและวันรายงานตัวบุคคล
เพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครและสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ลงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. 2563 นั้น
                    เนื่องจากมีผู้สมัครและเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นจำนวนมาก จึงต้องใช้ระยะเวลาจำนวนหนึ่งในการตรวจสอบเอกสารและสรุปคะแนนโดยความละเอียดรอบคอบเพื่อความถูกต้อง มหาวิทยาลัยฯ จึงเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลการคัดเลือกและวันรายงานตัว ดังนี้
                    เดิม
                    ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาปฏิบัติงานในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ทาง www.jobmcru.com และ www.mcru.ac.th วันรายงานตัวทำข้อตกลงและปฐมนิเทศ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564
          
                    ปรับใหม่
                    ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาปฏิบัติงานในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 ทาง www.jobmcru.com และ www.mcru.ac.th วันรายงานตัวทำข้อตกลงและปฐมนิเทศ รายละเอียดดังนี้
                        1. ประเภทนักศึกษา วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

                        2. ประเภทบัณฑิตจบใหม่ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
                            เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์  (สังกัดคณะครุศาสตร์, สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสังกัดวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย)            
                            เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ (สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา, สังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสังกัดสำนักงานอธิการบดี)

                        3. ประเภทประชาชน วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

รายละเอียด


 

  ที่มา : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ/โครงการสหกิจศึกษา