Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ลงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น
                    บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ (ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) โดยให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยแยกตามประเภทผู้สมัคร ดังนี้

รายละเอียด
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
  สำหรับผู้ที่เดินทางไปยังจังหวัดพื้นที่สมุทรสาคร ขอให้ผู้สมัครลงทะเบียน ใน google forms

 

 

  ที่มา : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ/โครงการสหกิจศึกษา