Accessibility Tools

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยฯ สายวิชาการ (สาขาวิชาภาษาไทย)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยฯ
สายวิชาการ (สาขาวิชาภาษาไทย) จำนวน ๑ อัตรา
(ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓) สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรสังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สายวิชาการ (สาขาวิชาภาษาไทย) จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล