Accessibility Tools

รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

                    ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
                    ฉะนั้น อาศัยอำนวจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด
แบบฟอร์มใบสมัคร

 

 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล