Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดรับสมัครงาน #โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รวม 700 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดรับสมัครงาน #โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รวม 700 อัตรา สมัครระหว่างวันที่ 9 -18 ธันวาคม 2563

                    โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับอนุมัติพื้นที่เป้าหมายจำนวน 35 ตำบล ในจังหวัดราชบุรี เพื่อพัฒนาพื้นที่ในแต่ละตำบล ดำเนินการโดยผู้ที่ได้รับการจ้างงานภายใต้การให้คำปรึกษาจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ รูปแบบกิจกรรมเป็นไปตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ การจ้างงานฯ แบ่งเป็นการจ้างบุคลากร 3 ประเภท ในทุกๆ ตำบล คือ

                    ♦บัณฑิตจบใหม่(ภายใน 3 ปี) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ตำบลละ 10 คน จำนวน 35 ตำบล

                    ♦ประชาชนในพื้นที่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท ตำบลละ 5 คน จำนวน 35 ตำบล

                    ♦นักศึกษา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท ตำบลละ 5 คน จำนวน 35 ตำบล

                    ♦ระยะเวลาจ้างงานและดำเนินการ 12 เดือน (มกราคม 2564-ธันวาคม 2564)

                    ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ ได้ที่ www.jobmcru.com เปิดรับสมัคร 9-18 ธันวาคม 2563 นี้เท่านั้น

รายละเอียด

 


 

  ที่มา : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ/โครงการสหกิจศึกษา