Accessibility Tools

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสนับสนุน) (ครั้งที่ 3/2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสนับสนุน)
(ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓)
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

                    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสนับสนุน) (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓) จำนวน ๑๑ อัตรา ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

                    บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการทดสอบความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานความรู้ความสามารถหรือทักษะที่จำเป็น ต่อการปฏิบัติงานและความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

                    ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน ณ งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. หากไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียด
  บัญชีแนบท้ายประกาศ

 

 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล