Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 3/2567)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
(สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

       ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗) จำนวน ๑๑ อัตรา ฉบับลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น 

       บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ตามวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

รายละเอียด

 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล