Accessibility Tools

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ครั้งที่ 5/2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗
 

         ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก บุคลากรเงินรายได้(สายวิชาการและสายสนับสนุน) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ฉบับลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการสอบคัดเลือกดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

         ทั้งนี้ ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง พร้อมทำสัญญาจ้าง ณ งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดีอาคารอำนวยการ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในวันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. หากไม่มารายงานตัวตาม วัน เวลา และสถานที่กำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ และเริ่มปฏิบัติงานวันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗  ณ หน่วยงานต้นสังกัด

 

รายละเอียด

 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล