Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 3/2567)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน)  (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗)

 

        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล