Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ครั้งที่ 5/2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (สายวิชาการและสายสนับสนุน)  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

 

         ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้(สายวิชาการและสายสนับสนุน) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ จำนวน ๒ อัตรา ฉบับลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น 

         บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้และวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกตามบัญชี รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

รายละเอียด

 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล