Accessibility Tools

ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสุน) (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
(สายวิชาการและสายสนับสุน) (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓)

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ออกประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสุน) (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓) ฉบับลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการสอบความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน , ความรู้ความสามารถหรือทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (ก) ทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษ ของสายสนับสนุน ประเภทตำแหน่งกลุ่มงานบริหารทั่วไป และความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ของสายวิชาการ ระดับอาจารย์ ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้ใช้ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นสถานที่ในการสอบ เนื่องจากห้องประชุมสุพจน์ อยู่ระหว่างปิดปรับปรุง มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการสอบเป็นห้องเรียนที่ ๑๔๒๒ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ้านจอมบึง

                    ทั้งนี้ เวลาในการสอบให้เป็นไปตามประกาศฉบับลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียด
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 3/2563)

 

 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล