Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 2/2567)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)
         

         ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากร เงินรายได้ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) จํานวน อัตรา ฉบับลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น 

         บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ และวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกตามบัญชี รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

รายละเอียด

 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล