Accessibility Tools

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ภาคสนามและซ่อมบํารุง, ตําแหน่งพนักงานรักษาความปอลดภัย จํานวน 2 อัตรา (ครั้งที่ 2/2567)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ภาคสนามและซ่อมบํารุง,
ตําแหน่งพนักงานรักษาความปอลดภัย จํานวน อัตรา (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)
       

         ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวรายวัน ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ภาคสนามและซ่อมบํารุง, พนักงานรักษาความปอลดภัย จํานวน อัตรา (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) ประจํางานพัฒนากายภาพ และความปลอดภัย กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดังนี้

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล