Accessibility Tools

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ
       

          ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ จํานวน อัตรา ได้ดําเนินการคัดเลือก ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการสอบคัดเลือกดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

          ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ผ่านการคัดเลือก) มารายงานตัว, ปฐมนิเทศ และเริ่มปฏิบัติงาน ในวันอังคารที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อ ชั้น 4 อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กําหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ 

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : หน่วยพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ