Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 3/2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
(สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓)

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓) จำนวน ๑๑ อัตรา ฉบับลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

                    บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

รายละเอียด
  บัญชีแนบท้าย

 

 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล