Accessibility Tools

ประกาศผลการสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ (คร้ังที่ 2/2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓)
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง )

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓) จำนวน ๒ อัตรา ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

                    บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการทดสอบความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถหรือทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

                    ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน ภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หากไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียด
  บัญชีแนบท้ายประกาศ 

 

 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล