Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ สังกัดโครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจจอมพล

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ สังกัดโครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ จอมพล
งานจัดหารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
       

          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากร เงินรายได้ ตําแหน่งพนักงานต้อนรับ จํานวน ๒ อัตรา ประจําโครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ จอมพล งานจัดหารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดังนี้

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจจอมพล