Accessibility Tools

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตําแหน่งพนักงานทําความสะอาด จํานวน 1 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตําแหน่งพนักงานทําความสะอาด จํานวน ๑ อัตรา
สังกัดโครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ จอมพล
งานจัดหารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
       

          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตําแหน่งพนักงานทําความสะอาด จํานวน ๑ อัตรา ประจําโครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ธุรกิจ จอมพล งานจัดหารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดังนี้ 

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจจอมพล