Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 6/2566)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน)
(ครั้งที่ 6/2566)
       

          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 6/2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมจำนวนทั้งสิ้น 7 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
          1. ชื่อตำแหน่ง และขอบข่ายภาระหน้าที่ของตำแหน่
              1.1  ประเภทตำแหน่งวิชาการ ระดับอาจารย์  จำนวน  4  อัตรา
                     1.1.1 ประจำคณะครุศาสตร์  จำนวน  1  อัตรา
                     1.1.2 ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน  1  อัตรา
                     1.1.3 ประจำคณะวิทยาการจัดการ  จำนวน  1  อัตรา
                     ขอบข่ายภาระหน้าที่ของตำแหน่ง
                     1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
                     2. จัดกิจกรรมเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
                     3. เป็นที่ปรึกษาด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษา
                     4. ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด
                     5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานมอบหมาย

              1.2 ประเภทตำแหน่งทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ  จำนวน 3 อัตรา
                     1.2.1 ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน  1  อัตรา
                     1.2.2 ประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จำนวน  1  อัตรา
                     1.2.3 ประจำงานวินัยและติติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  จำนวน  1  อัตรา
                     ขอบข่ายภาระหน้าที่ของตำแหน่ง
                     1. ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ประจำแต่ละหน่วยงานที่สังกัด
                     2. ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด
                     3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานมอบหมายงนี้

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล