Accessibility Tools

ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (คร้ังที่ 2/2563) บางส่วน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓)


                    ตามที่ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ (๒/๒๕๖๓) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่ ๐๐๓ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่ ๐๑๓ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา รวมจำนวน ๒ อัตรา ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ (๒/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น

                    เนื่องด้วยแบบทดสอบความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (ก) ขอบข่ายภาระหน้าที่ของตำแหน่งจำนวน (๑๕๐ คะแนน) จัดทดสอบเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีข้อผิดพลาดทางด้านเอกสารแบบทดสอบเฉพาะตำแหน่ง ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้เข้ารับการทดสอบ

                    อาศัยความตามมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อ ๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอยกเลิกการจัดทดสอบความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เฉพาะ (ก) ขอบข่ายภาระหน้าที่ของตำแหน่งจำนวน (๑๕๐ คะแนน) ที่ทำการทดสอบเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. โดยขอแก้ไขและจัดให้มีการทดสอบใหม่ ในการทดสอบความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเฉพาะ (ก) ขอบข่ายภาระหน้าที่ของตำแหน่งจำนวน (๑๕๐ คะแนน) ในวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

                    ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจำเป็นต้องเลื่อนการประกาศผลการเลือกสรรออกไปโดยจะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ผู้ได้รับการเลือกสรรลำดับที่ ๑ มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

                    นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเดิมทุกประการ

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล