Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฺ์สอบพนักงานราชการ (คร้ังที่ 2/2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓)


                    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ (๒/๒๕๖๓) จำนวน ๒ อัตรา ฉบับลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

                    บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

รายละเอียด
  บัญชีแนบท้ายประกาศ 

 

 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล