Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เฉพาะสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 4/2566)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เฉพาะสายสนับสนุน)
(ครั้งที่ 4/2566)
     

              ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เฉพาะสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 4/2566) ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ (เลขที่ตำแหน่ง 196) สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ฉบับลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นั้น
              บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้มาสมัครสอบ

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล