Accessibility Tools

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 4/2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓)


                    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ สอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการสอบคัดเลือกดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

                    ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ณ งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล