Accessibility Tools

ประกาศผลการสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ 3/2566)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ
(ครั้งที่ 3/2566) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
     

              ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครเลือกบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ 3/2566) จำนวน 1 อัตรา  ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นั้น
              บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการทดสอบด้านความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถหรือทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน  และด้านความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านการสอบเลือกสรร  

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล