Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ ครั้งที่ 4/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ ครั้งที่ 4/2566
     

              ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ ครั้งที่ 4/2565  จำนวน  1  อัตรา  ฉบับลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นั้น

              บัดนี้ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงขอประกาศว่าไม่มีผู้มาสมัครสอบ

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล