Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ ครั้งที่ 4/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ ครั้งที่ 4/2566
     

              ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้  (สายสนับสนุนวิชาการ)  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จำนวน  1  อัตรา  ดังนี้

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล