Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 4/2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓)


                    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓) จำนวน ๓ อัตรา ฉบับลงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น
                    บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ และวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

รายละเอียด
  บัญชีแนบท้ายประกาศ 

 

 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล