Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ ครั้งที่ 3/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้
ครั้งที่ 3/2566
   
 

               ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้  (สายสนับสนุนวิชาการ)  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จำนวน  6  อัตรา  ดังนี้

ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2566

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล