Accessibility Tools

ประกาศผลการสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ 1/2566)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ
(ครั้งที่ 1/2566)
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
   
 

               ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครเลือกบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ 1/2566) จำนวน 3 อัตรา  ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 นั้น

               บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการทดสอบด้านความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้ความสามารถหรือทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน  และด้านความรู้ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการเลือกสรร  ดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

               ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับการสอบเลือกสรรได้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพร้อมทำสัญญาจ้างและรับหนังสือส่งตัว ณ งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 10.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่กำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ และเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 20 เมษายน 2566 ณ หน่วยงานต้นสังกัด

ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2566

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล